top of page
tesla-model-3-black-desktop-4i26nn4v3sabxgwg.jpg

ჩვენს შესახებ

ჩვენ ვართ შ.პ.ს.აუტოსფეის+ (ს/კ 438737164). კომპანია დაარსდა 2023 წელს და ოპერირებს საქართველოში სხვა და სხვა მიმართულებით.

კონტაქტი

მომხარებელთათბვის

bottom of page